too_pvk@mail.ru

  Call center: 66-10-10

Цвет сайта: Ц Ц Ц Размер шрифта: А+ А А-

Телефон аварийно-диспетчерской службы - 60-45-68 или 57-24-72
По вопросам передачи показаний, начислений, оплаты, опломбировки и заключение договоров обращайтесь в единую справочную службу - 32-12-70:
электоронная почта ТОО "Павлодар водоканал" too_pvk@mail.ru. электоронная почта ТОО ЕРЦ г. Павлодара erc_pavlodar@mail.ru

"Павлодар-Водоканал" ЖШС

 

 Бас энергетик қызметі

 - Үлестіруші құрылғыларының жабдықтарын жөндеуші электр сілесірі;

 - Релейлік қорғаныс аппараттары мен автоматиканы жөндеу  электр жөндеушісі;

 -  Өндірістік процестерді автоматтандыру жөніндегі инженер;

 -  Релейлік қорғаныс және автоматика жөніндегі инженер;

 - Кабель тораптарын жинақтаушы және жөндеуші электр жөндеуші;

 - Диспетчерлік жабдықтар мен телеавтоматиканың  эл. жөндеуші 

 Орталық диспетчерлік қызметі

 - Апатты қалпына келтіру жұмыстарының сілесірі

 

Механизация және көлік цехы

- Мехаизация және көлік цехының бастығы

- Автоэлектрші

- C, D, E санатындағы жүргізушілер

- Экскаватор машинисі

- Автокөлік жөндеуші сілесір

- Жол-құрылыс машиналарын және тракторларды жөндеуші сілесір

- Тракторшы

 

Күрделі жөндеу учаскесі

 - 6, 5, 4, 3 санатты электр-газбен дәнекерлеуші

- Құрылыс мамандықтарының жұмысшылары

- АҚКЖ сілесірі

- 5, 4 санатты апатты қалпына келтіру жұмыстарының сілесірі

- Жөндеуші сілесір

- 5, 4, 3 төкірі 

 

Канализация желілерінің цехы

 - Жөндеуші сілесір

- Апатты қалпына келтіру жұмыстарының сілесірі

 

Су құбыры желілерінің цехы

 - Электр-газбен дәнекерлеуші

- Сорғы қондырғыларының машинисі

- 4,3 санатты сілесірі

- 4 санатты жөндеуші сілесірі

- 5,4 санатты сілесір-электрші

- 5 санатты электр-жөндеуші

 Қосалқы өндіріс учаскесі

- 4,3 электр-газбен дәнекерлеуші

- 5 санатты компрессор қондырғыларының машинисі

- 4 санатты жөндеуші сілесірі

- 4,3 санатты токірі

 Су тазарту имаратының цехы

 -өндірістік бөлмелерді жинаушы

- 5 санатты кең профильді станокшы

- 4,5, санатты жөндеуші сілесір

- 3 санатты эл.жабдықтарын жөндеуші және қызметін жүргізуші эл.жөндеуші 

 БУХГАЛТЕРИЯ

  - Негізгі құралдар жөніндегі бухгалтер

 ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

 - Жүк тасушы

- Қызметтік бөлмелерді жинаушы

 ЭКОНОМИКАНЫ ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ

- Өндірісте жұмыс тәжірибесі бар аға экономист

 - Өндірісте жұмыс тәжірибесі бар экономист

 

Қазақстан Республикасының ЕК сәйкес жұмысқа қабылдау, толық әлеуметтік пакет, жалақыны уақытында төлеу.

ТОО "Павлодар-Водоканал"

 

Служба  главного энергетика

 - Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств;

 -  Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики;

 -  Инженер по автоматизации производственных процессов;

 -  инженер по релейной защите и автоматике;

 -  Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий;

 -  Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

 Центральная диспетчерская служба

 - Слесарь аварийно-восстановительных работ

 

Цех механизации и транспорта

- Начальник Цеха механизации и транспорта

- Автоэлектрик

- Водители категории C, D, E

- Машинист экскаватора

- Слесарь по ремонту автотранспорта

- Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

- Тракторист

 

Участок капитального ремонта

 - электрогазосварщик 6, 5, 4, 3 разряда

- Рабочие строительных специальностей

- Слесарь ABP

- Слесарь аварийно-восстановительных работ 5, 4 разряда

- Слесарь-ремонтник

- Токарь 5, 4, 3 разряда 

 

Цех канализационных сетей

 - Слесарь-ремонтник

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

 

 Цех водопроводных сетей

 - Электрогазосварщик

- Машинист насосных установок

- Слесарь ABP 4, 3 разряда

- Слесарь-ремонтник 4 разряда

- Слесарь-электрик 5, 4 разряда

- Электромонтер 5 разряда

 Участок вспомогательного производства

 - Газоэлектросварщик 4, 3 разряда

- Машинист компрессорной установки 5 разряда

- Слесарь-ремонтник 4 разряда

- Токарь 4, 3 разряд

 Цех водоочистных сооружений

  -Уборщик производственных помещений

 - Станочник широкого профиля 5 разряда

 - Слесарь-ремонтник 4, 5 разряда

 - Электромонтер по ремонту и обслуживании. электрооборудования 3 разряда

 БУХГАЛТЕРИЯ

  - Бухгалтер по основным средствам

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА

 - Грузчик

- Уборщик служебных помещений

 ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

- Старший экономист с опытом работы на производстве

 - Экономист с опытом работы на производстве

- Инженер лаборант

 

Трудоустройство в соответствии с ТК Республики Казахстан, полный социальный пакет, своевременная выплата заработной платы.

 

ТОО "Павлодар водоканал"
Республика Казахстан, г. Павлодар
© 2018 ТОО "Павлодар водоканал". Все права защищены. Карта сайта